Elmélkedések

Magyarok Nagyasszonya

 

Szeplőtelen szívű Mária, boldog vagy, mert hittél!
Szent vagy, Urunknak, Jézus Krisztusnak édesanyja
és az Egyház édesanyja.
Szent vagy, Magyarok Nagyasszonya, akinek oltalmát megszámlálhatatlan alkalommal felismertük
a történelemben és saját életünkben.
Tekints ránk, akik országod tagjai vagyunk.
Fogadd el Főegyházmegyénk felajánlását Szeplőtelen Szívednek,
fogadd el valamennyi kívánságunkat és reményünket,
gondjainkat és fájdalmainkat.
Nagyasszonyunk, nyilvánítsd ki hatalmadat rajtunk.
Vezess minket örömeinkkel és terheinkkel Fiadhoz,
és segíts, hogy hiteles tanúságot tehessünk róla mindenki előtt!
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk,
Szép Szűz Mária, könyörögj értünk!

Egyházunk Anyja!
Szeplőtelen Szívednek ajánljuk munkánkat és szenvedéseinket a lelkek üdvéért.
Kérünk, fogadd anyai oltalmadba Magyar Egyházunk  lelkipásztorait: főpásztorokat, a papokat és szerzeteseket; mindenkit, aki a Te nyomodba lépve teljesen Istennek szentelte életét.
Neked ajánljuk a hivatásukra készülő pap- és szerzetesnövendékeket, és mindazokat, akiknek lelkében megszólalt vagy meg fog szólalni az Úr hívása.
Isteni Kegyelem Anyja, vezesd őket,
hogy engedelmes és derűs lélekkel ismerjék fel hivatásukat, és teljes szívvel átadják magukat az üdvösség művének szolgálatára!
Tarts meg mindnyájunkat az Úr hűségében, tisztaságban és a hit örömében!
Segíts, hogy a krisztusi hit formálja és gyógyítsa életünket, erősítse közösségünket!
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk,
Szép Szűz Mária, könyörögj értünk!
Erősítsd plébániáinkat, mint az Eucharisztia közösségeit.
Segíts, hogy a családias együttlétnek is barátságos és testvéri otthonaivá legyenek.
Tedd termékennyé munkájukat, és segítsd missziós megújulásukat!
Felajánljuk Neked templomainkat, és az építésükért, fenntartásukért, megújításukért végzett munkánkat.
Üdvözítőnk Édesanyja,
aki fizikai valóságában is befogadtad a Megváltó testét és vérét, taníts minket, hogy az Anyaszentegyház liturgiájában buzgón, méltón és a szív odaadásával vegyünk részt!
Szolgálatunk és imádságunk által segíts minden embert az üdvösség útján!
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk,
Szép Szűz Mária, könyörögj értünk!

Szeplőtelen Szívedre bízzuk minden vágyunkat és fáradozásunkat a teljes, emberhez méltó életért.
Rád bízzuk mindazokat, akik hitüket keresik, vagy úgy érzik, elvesztették.
Add, hogy minden bizonytalan, kereső és tévelygő ember életét megvilágítsa Krisztus, az igaz Világosság!
Rád bízzuk betegeinket.
Vezess az élet útjára mindenkit, akit testi vagy lelki bajok gyötörnek: tárd föl nekik a Fiadéval egyesített szenvedés értelmét és hatalmas erejét.
Add meg mindenkinek a szív gyógyulását, és akinek üdvösségére válik, annak eszközöld ki a testi egészséget!
Oltalmadba ajánlunk mindenkit, aki mások segítségére szorul, és azok szolgálatát is, akik másokat gyógyítanak, ápolnak, vagy karitatív munkával segítenek.
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk
Szép Szűz Mária, könyörögj értünk!
Szeplőtelen Szívedre bízzuk Egyházunk  családjait.
Segítsd a házastársakat az elkötelezett szeretet kultúrájának
építésében, hogy ellentmondva a kor csábításainak,
Szentháromságos közösséggé váljanak.
Őrizd a családokat, hogy az Egyház a bennük élő szeretet révén váljon egyre otthonosabbá, és oltalmazd őket minden veszélytől, amely egységüket fenyegeti.
Különös oltalmadat kérjük a nehézséggel küszködő házastársakra és azokra az emberekre, különösen a gyermekekre, akik családjuk szétesésének megrázkódtatását hordozzák.
Rád bízzuk gyermekeinket és egész ifjúságunkat.
Segíts, hogy közösségeinkben mind többen otthonra találjanak közülük. Oltalmazd őket, hogy a megvásárolható örömök helyett a felelős szeretet döntéseire építsék életüket!
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk
Szép Szűz Mária, könyörögj értünk!

Szeplőtelen Szíved oltalmát kérjük országunk vezetőiért. Kísérd munkájukat, hogy a valódi krisztusi értékeket közvetítsék, és az élet evangéliumát terjesszék!
Kérünk, segítsd a világi híveket küldetésük teljesítésében, hogy a világot keresztény szellemben átformálják; hogy ne mondjanak le a közéletben történő részvételről,
a sokrétű és szerteágazó gazdasági, társadalmi, törvényhozói, adminisztratív és kulturális munkáról, amelynek célja a közjó előmozdítása.
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk
Szép Szűz Mária, könyörögj értünk!

Kérünk, foglalj szeplőtelen Szívedbe mindannyiunkat,
és segítsd minden fáradozásunkat,
hogy híven tükrözze az Egyház természetét:
úgy legyen emberi mű, hogy egyben isteni is;
úgy legyen látható, hogy gazdagságát a láthatatlan javak adják;
úgy legyen tevékeny, hogy közben elmerüljön a szemlélődésben;
úgy legyen jelen a világban, hogy közben az ég felé zarándokol.
Segítsd a valóságos egységet Főegyházmegyénkben és az egész
Egyházban a Szentatya, a püspökök, a papok és a hívek között.
Vezérelj egységre a katolikus hit megvallásában,
az egyházhű lelkületben és a szeretet közösségében.
Szűzanyánk, vezess és támogass bennünket,
hogy mint Fiad Egyházának igaz gyermekei éljünk;
s az igazság és a szeretet emberi civilizációjának megszilárdulásához
Isten terve szerint és az Ő dicsőségére tudjunk hozzájárulni. Ámen.

 

 

Assisi Szent Ferenc

Lelkisége:

Nézzétek a pacsirtát, milyen gondtalanul és örvendezve szedegeti az útszéli gabonaszemeket. Fölrepül az ég felé és dalol. .. Nem azért vagyunk mi is, hogy ég felé szárnyalva zengjük Isten dicséretét?” (Egyszerűség útja)

Ferenc idejében felismerte a korszellem, divatirányzatok hiábavalóságát. Egyszerűsége  nem szegénység volt,  hanem megnyílás  az egyetlen igazi értékre, Isten és az általa teremtett világ végtelen gazdagságára.  A Bibliai Mártához hasonlóan sok minden nyugtalanította őt is, de a betegágyon,  Szentírást olvasva megtalálta  Ő is a jobbik részt.

 Istentana: 

Isten el nem érhető fényben lakik. (1Tim 6,18).

Isten Lélek. ( Jn 4,24)

lelke mélyén mégis egy bizonyosságot hordozott Isten létéről és nagyságáról. Az elérhetetlen Isten megtapasztalható Krisztusban és az Eucharisztiában. “Amint egykoron valódi testében jelent meg a szent apostoloknak, azonképpen most a kenyér színében mutatja meg magát számunkra.  (Intelmek.)

Te vagy a Szentséges Úristen, aki csodákat művel, te vagy erős, te vagy a nagy, te vagy a fölséges. Te vagy a mindenható király, szentséges Atyánk, mennynek és földnek  királya.” (Levél Leó testvérhez)

NAPHIMNUSZ

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja
és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram téged Hold nénénk
és minden csillaga az égnek;
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek!

Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

Áldjon, Uram, tégedet Víz hugunk,
oly nagyon hasznos ő,
oly drága, tiszta és alázatos.

Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.

És mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram téged minden ember,
ki szerelmedért másnak megbocsát.
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.

Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, akik magukat megadták
te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
és nagy alázatosan szolgáljátok.

 

“”